Over Codenz

About us

Wie zijn wij

Stichting Codenz vormt het bestuur over tien protestants-christelijke basisscholen in Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen en Zeewolde. Dit zijn scholen met een eigen visie en een eigen profiel. Onze uitgangspunt is onderwijs geven op basis van de Christelijke identiteit. De kernwaarden betrokkenheid, bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen gebruiken wij om dit onderwijs vorm te geven.

De Codenz-scholen bieden goed onderwijs waarmee zij leerlingen kwalificeren en voorbereiden op hun plek in de samenleving en actief burgerschap. De scholen bieden maatschappelijk betrokken en gedifferentieerd onderwijs in een sociaal veilig klimaat.

Talentontwikkeling staat hierbij centraal. Het kind krijgt ruimte om binnen zijn of haar mogelijkheden talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De inzet van digitale leermiddelen worden daarbij ingezet om te ondersteunen en uit te dagen.

We bieden inclusief onderwijs, waarbij we er vanuit gaan dat ieder kind iets anders nodig heeft. Dit noemen we leerarrangementen. De leerarrangementen geven we vorm samen met kind, leraar, ouders, specialisten en ketenpartners.

College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur (CvB) Yzaäk Jacobi bestuurt de stichting en geeft dagelijks leiding aan het stafbureau. Hij initieert (strategisch) beleid van de organisatie, geeft leiding aan het directieberaad en vertegenwoordigt de stichting bij externe contacten. Hij is eindverantwoordelijk binnen de kaders van het vastgestelde managementstatuut voor HRM-beleid, financieel beleid en beheer, managementdevelopment en onderwijsontwikkeling. 

About us

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het functioneren van de bestuurder en de organisatie aan de hand van een intern toezichtskader ‘op hoofdlijnen’ en het daarvan afgeleide bestuurlijke toetsingskader. Tevens fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het College van Bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht

  • Gerrit de Regt
    voorzitter

  • Claudia Boelens

  • Gerlinde Broeze

  • Niels Krol

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Bij Codenz vinden we het belangrijk dat ouders (oudergeleding) en leerkrachten (teamgeleding) mede het beleid van scholen en van Codenz bepalen. Zo heeft iedere school een medezeggenschapsraad (MR) en is iedere school vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR praat mee over bovenschoolse onderwerpen, zoals het bestuursformatieplan, de meerjarenbegroting, scholing van leerkrachten en de toekomstvisie en structuur van Codenz.

Meer weten over de GMR en haar taken en bevoegdheden?

Leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Kieskring
Teamgeleding
Oudergeleding
Biddinghuizen en Swifterbant
Yanick Elzerman
Martijn Veldkamp (voorzitter)
Dronten
Daniëlle Knol
Mariek Berk-van Hoof
Winanda Wouda
Erika Dechampas
Zeewolde
Harry Timmerman
Niels Jansen

ANBI STATUS

Stichting Codenz is een zogenaamde ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In het kader van veranderde regelgeving per 1 januari 2014 publiceren wij hierbij met betrekking tot onze organisatie de volgende gegevens.

 

Strategisch beleidsplan

Ons strategisch beleidsplan kunt u aanvragen via het bestuurskantoor.

 

Beloningsbeleid

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden geen beloning ontvangen. Voor de beloning van het dagelijks bestuur en personeelsleden verwijzen we u naar de CAO PO.

 

Doelstelling stichting

De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestants christelijk primair onderwijs in de gemeenten Dronten en Zeewolde.

 

Financiële verantwoording en verslag van de uitgeoefende activiteiten

Ons meest recente jaarverslag kunt u hier downloaden.

Naam

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde

Ook bekend als: Stichting Codenz

 

RSIN/fiscaal nummer ANBI

851056453

 

Contactgegevens

Stichting Codenz

Postbus 31

8250 AA DRONTEN

0321-387994

info@codenz.nl

www.codenz.nl

 

Samenstelling Raad van Toezicht

Gerrit de Regt

Voorzitter

Gerlinde Broeze

Lid

Claudia Boelens

Lid

Niels Krol

Lid

 

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website die essentieel zijn voor het correct functioneren van de site. Wij volgen u verder op geen enkele wijze en delen geen gegevens met derden. U kunt zelf kiezen of u onze essentiële cookies wilt toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.